ДЕТСКА НЕДЕЛА

ДЕТСКА НЕДЕЛА

Детската недела за оваа година заврши, a како последна активност на децата координатори беше спроведено истражување, со анонимна анкета во основните општински училишта во Прилеп, за тоа колку децата се запознати со нивните детски права. По обработка на податоците од истражувањето, резултатите ќе бидат јавно достапни на нашите профили на социјалните мрежи и на нашата […]